top of page

Consument: elke klant die een natuurlijk persoon is en een product aankoopt voor uitsluitend niet- beroepsmatige doeleinden.

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website of het atelier een product aankoopt.

Verkoper: Atelier ACÀN, eenmanszaak, handeldrijvend onder de commerciële benaming ‘Atelier ACÀN’, met maatschappelijke zetel aan de Boerderijstraat 21, 9000 Gent (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0770856624.

Onderneming: elke klant die geen consument is.

Partijen: de Verkoper en de Klant samen.

Product: het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.

Website: de website waarop U het Product hebt gekocht, www.atelieracan.be.

 

2. RELATIE TUSSEN PARTIJEN

  1. CONTRACTUELE RELATIE(S)

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door (1) de orderbevestiging die de Klant na zijn/haar aanko(o)p(en) ontving; (2) deze Algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de Klant een kopie kan downloaden via https://www.atelieracan.be en (3) de Privacyverklaring van de Verkoper, waarvan de Klant een kopie kan downloaden via https://www.atelieracan.be

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene verkoopsvoorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene verkoopsvoorwaarden verklaart de Klant zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarde.

Naast deze Algemene verkoopsvoorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke of bijzondere voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijvoorbeeld in het kader van promoties of aanbiedingen. In dat geval hebben dergelijke bijzondere voorwaarden steeds voorrang op de Algemene verkoopsvoorwaarden.

De voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De Klant zal deze Algemene verkoopsvoorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

 

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 BEWIJS VAN DEZE RELATIE(S)

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en de Klant. Het opgegeven nummer van debet kaartnummer, kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook de definitieve goedkeuring van een bestelling gelden als bewijs van instemming met de bestelling en deze Algemene verkoopsvoorwaarden.

2.3 HOEDANIGHEID VAN DE KLANT

Diverse bepalingen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Consumenten of op Ondernemingen. De bepalingen waarin de term ‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan een Onderneming. De bepalingen waarin de term ‘Onderneming’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan een Consument. De bepalingen waarin naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel Consumenten als Ondernemingen.

3. OVEREENKOMST

3.1 TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMST

Al dan niet op aanvraag doet Atelier ACÀN een aanbod voor de totstandkoming van een overeenkomst op de in die overeenkomst genoemde voorwaarden. Een dergelijke aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding anders genoemd, gedurende tien dagen na verzending/datering van kracht, waarna de aanbieding komt te vervallen. Indien de aanbieding wordt aanvaard komt evenwel de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van die overeenkomst door Atelier ACÀN. Tot die schriftelijke bevestiging behoudt Atelier ACÀN zich het recht voor haar aanbod ter herroepen. Indien een, door Atelier ACÀN, uitgebrachte offerte tevens voorziet op door derden te leveren diensten (bijvoorbeeld kosten van een door derden te leveren product of dienst) dan behoudt Atelier ACÀN zich het recht voor om de in deze offerte genoemde kostprijs aan te passen indien de derde om welke reden dan ook de prijs daarvan wijzigt. De door Atelier ACÀN gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op het moment van de aanbieding verstrekte c.q. voorhanden informatie en prijzen.

3.2 OVEREENKOMST

De overeenkomst komt naast de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging ook tot stand door het verrichten van de vooraf voorgestelde betaling. Daarmee geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalingsvoorwaarden en maatvoering akkoord gaat. Atelier ACÀN heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van tien dagen na verzending/datering te wijzigen. Maatkleding, diensten en anderen producten worden geleverd tegen de in de offerte in de daarop opdrachtbevestiging en eventueel daarbij behorende bijlagen genoemde/overeengekomen prijzen. Op de offerte wordt er duidelijk vermeld indien de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn.

4 HERROEPINGSRECHT

4.1 ALGEMEEN HERROEPINGSRECHT

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

 

Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van een motief verschuldigd.

Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail (info@atelieracan.be) mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De Consument kan daarbij desgewenst gebruik maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor de herroeping (klik hier: https://www.atelieracan.be)

De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In ieder geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en origineel verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending. De adresgegevens van het depot, waarnaar de consument bij een eventuele herroeping van het product dient terug te zenden, zijn: Boerderijstraat 21, 9000 Gent. De kosten van de retourzendingen worden niet vergoed door Atelier ACÀN.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).

4.2 UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht:

  • voor diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 3.1;

  • voor Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • producten gekocht tijdens de solden;

  • Maatkleding wordt zonder duidelijk aanwijsbare reden als gevolg niet in retour genomen door atelier ACÀN.

 

Retourneren is uitsluitend mogelijk mits uw bestelling na levering en controle door uzelf alsnog afwijkend is qua maat of uitvoering. Overleg zal altijd geschieden met uw Verkoper. Deze zal uw maten opnieuw opnemen en beoordelen of uw klacht terecht is en vaststellen of het gaat om een afwijking in de productie of verandering van uw lichaamsmaten.

4.3 AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.

De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper vermeld in art. 1 van deze voorwaarden.

5. PRIJZEN EN BETALING

De aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven, exclusief verzendingskosten. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling

en de levering vallen ten laste van de Klant. De betaling dient te gebeuren op het adres aan de Boerderijstraat 21, 9000 Gent.

De betaling van het product gekocht via de website gebeurt onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de website via kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express), debetkaart (Maestro), Bancontact, iDEAL, Klarna. De betaling van het product; Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient 50% van het in de opdrachtbevestiging/factuur genoemde bedrag na verzending per ommegaande van die opdrachtbevestiging /factuur te zijn betaald op het op de opdrachtbevestiging/ factuur genoemde betaaladres, waarna de maatkleding aan het atelier wordt aangeboden en gemaakt wordt. Betaling van het restant van het overeengekomen bedrag dient plaats te vinden uiterlijk binnen 7 dagen na het leveren van de overeengekomen, maatkleding, diensten en andere producten. Het is niet toegestaan om, om welke reden dan ook, op het verschuldigde bedrag in verband met vermeende tekortkomingen in de uitvoering                     van de overeenkomst een korting toe te passen, dan wel te verrekenen. Indien niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt betaald conform de bovenstaande termijnen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Atelier ACÀN na aanmaning een sommatie voor betaling versturen. Indien een sommatie tot betaling wordt verstuurd dan is de opdrachtgever voor het verzenden van deze eerste sommatie een               bedrag van € 45,- zulks ter zake kosten dan wel een boete. Daarna is de opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd aan Atelier ACÀN vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden, tot aan de datum waarop het verzuim is opgeheven. Daarnaast is opdrachtgever aan Atelier ACÀN verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Atelier ACÀN moet maken ter invordering van de aan haar toekomende bedragen.

6. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT

6.1 LEVERINGSTERMIJN, CONTROLEPLICHT EN BIJKOMENDE KOSTEN

Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een gemiddelde leveringstermijn van 4 tot 10 weken.

 

Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Onderneming er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens veertien dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

Na levering van uw bestelling geldt een controleplicht. U dient uw bestelling binnen 72 uur na levering te controleren op juistheid. Daarna vervallen alle aansprakelijkheden op onjuistheden. Opvolgende correcties komen niet voor rekening van Atelier ACÀN. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Atelier ACÀN hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Atelier ACÀN aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Atelier ACÀN worden gemeld. Maatvoering; de gemeten maten zijn bepalend voor het maken van uw kleding. Verandering van maten heeft invloed op het eindresultaat. Kosten welke voortvloeien uit veranderende lichaamsmaten zijn niet voor rekening van Atelier ACÀN en zullen in een nieuwe factuur verrekend worden. Atelier ACÀN behoudt een marge van 1 cm, op de originele maten, in het productieproces van uw kleding. Stoffen hebben verschillende eigenschappen, krimp- en uitzetvermogen. Voor zelf geleverde stoffen wordt een marge aangehouden van 4 cm, deze extra vermaak kosten komen niet voor rekening van Atelier ACÀN. Fouten in het productieproces worden door Atelier ACÀN retour gezonden aan desbetreffende ateliers. Verwerktijd is ongeveer 5 weken. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u geen bijdrage. Ook als wij uw bestelling in twee keer leveren, betaalt u geen bezorgkosten. Bij vermaken welke Atelier ACÀN niet aangerekend kunnen worden zijn porto- en transportkosten niet voor rekening van Atelier ACÀN. Kosten worden per factuur aan u doorberekend.

Levertijd: Onze producten worden specifiek voor u gemaakt en hebben hierdoor een bepaalde levertijd. Deze levertijd kan variëren van 4 tot 10 weken. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet leverbaar is doordat er onvoldoende stofvoorraad is of door andere mogelijke oorzaken. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen 2 tot 4 weken na het plaatsen van uw bestelling of moment waarop aanbetaling ontvangen is bericht en houdt Atelier ACÀN uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

 

6.2 PLAATS VAN LEVERING

Leveringen van bestelde producten op de website vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal de Klant, indien hij/zij op het ogenblik van de levering afwezig is, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in de brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal de Klant worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. Indien de Klant niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan U in rekening te brengen. De Klant kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet- levering.

 

Door aanvaarding van deze Algemene verkoopsvoorwaarden stemt de Klant er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op zijn/haar risico. Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant.

Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

6.3 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Atelier ACÀN levert met recht van eigendomsoverdracht. Recht van eigendom gaat pas over nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot alle verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden, aan te wenden of desgevallend te incorporeren.

6.4 RISICO-OVERDRACHT

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 6.2. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Onderneming plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg).

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat de Klant het Product kocht.

 

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelde. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Onderneming niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelde.

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.

8. GARANTIE

8.1 GARANTIE BIJ CONSUMPTIEGOEDEREN

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Oud Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar: Boerderijstraat 21 9000 Gent, België.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek is veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Indien het product noch kan worden hersteld noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.

8.2 VRIJWARING

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de 3e dag na levering.

De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 2 maanden ná ontdekking van het gebrek in.

Ten aanzien van de Onderneming wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

8.3 KOSTEN VOOR ONDERZOEK OF HERSTEL

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.

 

9. ARCHIVERING

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Klant niet toegankelijk.

 

10 SANTIES VOOR NIET-BETALING

Deze clausule kan je korter maken (zonder schadevergoeding voor de Verkoper op te nemen):

"Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een maximum van EUR 1.250." 

11. GEEN AFSTAND EN NIETIGHEID

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene verkoopsvoorwaarden of de Juridische vermeldingen, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.

Als een clausule in deze Algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een daartoe bevoegde rechter, dan zal de bepaling worden vervangen door een bepaling die hetzelfde effect heeft in de mate dat dit wettelijk toegelaten is." 

12. TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij geschillen is enkel de rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd om deze geschillen te beslechten.

 

 

13TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Atelier ACÀN gesloten overeenkomsten en hebben betrekking op alle in het kader van die overeenkomsten verleende diensten, kleding en andere producten, daarmee verband houdende verplichtingen zowel ter voorbereiding als uitvoering en voorts op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen. Atelier ACÀN gaat uitsluitend overeenkomsten aan onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met verwerping van door anderen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd dat partijen afwijken van de algemene voorwaarden van Atelier ACÀN en andere voorwaarden c.q. algemene voorwaarden overeenkomen. Een dergelijke afwijking geldt uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. Indien, om welke reden dan ook, een onderdeel van de algemene voorwaarden van Atelier ACÀN of een bepaling uit een overeenkomst niet geldig is, zullen partijen overleggen over een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

14. ANNULEREN

 

In productie genomen opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Het totaal van de kosten zullen in rekening gebracht worden. Eventueel reeds betaalde voorschotten door de klant kunnen niet teruggevorderd worden.

 

 

 

15 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk, voor maatkleding en accessoires binnen 72 uur worden gemeld aan info@atelieracan.be. Geleverde diensten dienen binnen veertien dagen na de datum waarop de diensten zijn verleend, schriftelijk per aangetekende brief bij

Atelier ACÀN zijn ingediend. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal de klager antwoord ontvangen. Het enkel bestaan van klachten c.q. wanprestatie brengt geen wijziging in de verplichting tot betaling van de nota’s.

 

Atelier ACÀN stuurt de nota met het totale orderbedrag, inclusief het bedrag voor aanbetaling. Conform de hierboven genoemde bepalingen betreffende facturatie dient 50 % van het bedrag van deze factuur binnen de aldaar genoemde termijn aan Atelier ACÀN te zijn betaald. Het restant dient binnen 7 dagen na het leveren van maatkleding, accessoires en diensten volledig te zijn betaald, zonder dat daartoe nog een herinnering dan wel aanmaning noodzakelijk is. Alle overige nota’s dienen binnen veertien dagen na het verzenden van de nota betaalbaar te zijn gesteld.

Atelier ACÀN garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van de bestelling niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Atelier ACÀN, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@atelieracan.be . Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u per e)mail richten aan Atelier ACÀN.

Klanten zijn verplicht Atelier ACÀN van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Atelier ACÀN geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht werkzaam en of woonachtig te zijn op de laatst bij Atelier ACÀN bekende adressen en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude werkadres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u Atelier ACÀN om – indien nodig – uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden van Atelier ACÀN zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Atelier ACÀN. Alle eigendomsrechten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, beeltenissen, beelden, geluiden, formats, merken, programmatuur en informatie op de website zijn voorbehouden voor Atelier ACÀN en/of haar licentiegevers.     Atelier ACÀN en/of haar licentiegevers is een volledige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrecht, op het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, beeltenissen, beelden, geluiden, formats, merken, programmatuur en informatie op de website www.atelieracan.be

 

bottom of page